بلاگ

اتصال لوله های کاروگیت

لوله کاروگیت

لوله های کاروگیت پلی اتیلن از لوله های فاضلابی می باشند که جهت هدایت آبهای سطحی و فاضلابهای شهری مورد استفاده قرار می گیرند.این لوله ها نیز مانند انواع لوله های دیگر اعم از لوله های فولادی، استیل، چدن و دیگر لوله ها نیازمند برقرای اتصال با یکدیگر هستند.

اتصال لوله های کاروگیت:

  • اتصال توسط کوپلر و واشر
  • اتصال به روش جوش اکستروژنی

اتصال لوله های کاروگیت توسط کوپلر

اتصال لوله های کاروگیت از طریق کوپلر ابتدا لوله ها در امتداد یکدیگر یه صورت مستقیم قرار میگیرند و توسط کوپلر و واشر به یکدیگر مرتبط میگردند. ببه این صورت که ابتدا دهانه ی ورودی و قسمت مادگی لوله های کاروگیت را که همان کوپلر است، از هر نوع آلودگی اعم از خاک و روغن تمیز و پاک نموده سپس دهانه ی لوله های کاروگیت را به روغن و یا آب صابون که به نوعی روان کننده محسوب می شوند، آغشته نموده و قسمت نری لوله کاروگیت را در دهانه ی کوپلر قرار می دهیم و با اندکی فشار بر اهرم که در انتهای لوله نر قرار گرفته دو لوله را به یکدیگر متصل و آببند مینماییم. لازم به ذکر است در روش اتصال به روش کوپلری واشر لاستیکی حتما در حلقه های دوم و یا سوم قرار گیرد که از آببندی لازم برخوردار باشد.

در گاهی اوقات پیمانکاران فاضلاب و لوله های کاروگیت واشر های تعریف شده را در حلقه اول قرار می دهند که این مسئله باعث نشتی آب در لوله های کاروگیت از محل کوپلر یا اتصال لوله های کاروگیت می گردد.

اتصال لوله های کاروگیت توسط جوش اکستروژنی

لوله های کاروگیت پس از قرار گیری لبه های لوله مقابل یکدیگر به صورت مماس توسط دستگاه جوش پلی اتیلن به نقطه مذاب رسیده و ترموپلاستیکهای ذوب شده با اندک فشاری به دو لوله مقابل به یکدیگر متصل میگردند جهت مقاوم سازی این جوشها فاصله فی مابین لوله های کاروگیت و یا لوله های اسپیرال کاروگیت را به وسیله مفتولهای پلی اتیلنی که به دمای ذوب رسیده اند پر میکنند و مراحل جوشکاری و آببندی را به انتها می‌رسانند.

آشنایی با انواع تبدیل و انشعاب لوله های کاروگیت

در زیر انواع اتصالات لوله کاروگیت رو ذکر می کنیم

سه راه تبدیل ۴۵ درجه دوجداره به دوجداره

ردیف شرح
۱ سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۱۱۰*۱۱۰
۲ سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۱۲۵*۱۲۵
۳ سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۱۶۰*۱۶۰
۴ سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۱۶۰*۲۰۰
۵ سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۲۰۰*۲۰۰
۶ سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۱۶۰*۲۵۰
۷ سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۲۰۰*۲۵۰
۸ سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۲۵۰*۲۵۰
۹ سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۱۶۰*۳۱۵
۱۰ سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۲۰۰*۳۱۵
۱۱ سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۱۶۰*۴۰۰
۱۲ سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۲۰۰*۴۰۰
۱۳ سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۱۶۰*۵۰۰
۱۴ سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۲۰۰*۵۰۰
۱۵ سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۲۰۰*۶۰۰

سه راه تبدیل ۴۵ درجه دوجداره به تک جداره

ردیف شرح
۱ سه راه تبدیل ۴۵ درجه دوجداره ۱۱۰ به تک جداره۱۱۰
۲ سه راه تبدیل ۴۵ درجه دوجداره ۱۲۵ به تک جداره ۱۲۵
۳ سه راه تبدیل ۴۵ درجه دوجداره ۱۶۰ به تک جداره۱۶۰
۴ سه راه تبدیل ۴۵ درجه دوجداره ۲۰۰ به تک جداره ۱۶۰
۵ سه راه تبدیل ۴۵ درجه دوجداره ۲۵۰ به تک جداره ۱۶۰
۶ سه راه تبدیل ۴۵ درجه دوجداره ۳۱۵ به تک جداره ۱۶۰
۷ سه راه تبدیل ۴۵ درجه دوجداره ۴۰۰ به تک جداره ۱۶۰

سه راهی زانودار دوجداره به تک جداره

ردیف شرح
۱ سه راهی زانو دار ۱۶۰*۱۶۰
۲ سه راهی زانو دار ۱۶۰*۲۰۰
۳ سه راهی زانو دار ۱۶۰*۲۵۰
۴ سه راهی زانو دار ۱۶۰*۳۱۵
۵ سه راهی زانو دار ۱۶۰*۴۰۰

سه راهی زانودار دوجداره به دوجداره

ردیف شرح
۱ سه راهی زانو دار ۱۶۰*۱۶۰
۲ سه راهی زانو دار ۱۶۰*۲۰۰
۳ سه راهی زانو دار ۱۶۰*۲۵۰
۴ سه راهی زانو دار ۱۶۰*۳۱۵
۵ سه راهی زانو دار ۱۶۰*۴۰۰
۶ سه راهی زانو دار ۲۰۰*۲۰۰
۷ سه راهی زانو دار ۲۰۰*۲۵۰
۸ سه راهی زانو دار ۲۰۰*۳۱۵
۹ سه راهی زانو دار ۲۰۰*۴۰۰
۱۰ سه راهی زانو دار ۲۰۰*۵۰۰
۱۱ سه راهی زانو دار ۲۰۰*۶۰۰

لینک مرتبط : لوله پلی اتیلن

 

انشعاب گیر رزوه ای

ردیف شرح
۱ انشعاب گیر رزوه ای  ۲۰۰*B
۲ انشعاب گیر رزوه ای  ۲۵۰*B
۳ انشعاب گیر رزوه ای  ۳۱۵*B
۴ انشعاب گیر رزوه ای  ۴۰۰*B

رابط کوپلر

ردیف شرح
۱ رابط ۱۱۰
۲ رابط ۱۲۵
۳ رابط ۱۶۰
۴ رابط ۲۰۰
۵ رابط ۲۵۰
۶ رابط ۳۱۵
۷ رابط ۴۰۰
۸ رابط ۵۰۰
۹ رابط ۶۰۰

چهارراه انشعاب دوجداره به تک جداره

ردیف شرح
۱ چهارراه۱۶۰ دوجداره در۱۶۰ تک جداره

چهارراه انشعاب دوجداره به دو جداره

ردیف شرح
۱ چهارراه۱۶۰ دوجداره در۱۶۰ دو جداره

سه راه ۹۰ درجه به طرف مساوی دوجداره

ردیف شرح
۱ سه راه ۹۰ درجه ۱۶۰
۲ سه راه ۹۰ درجه ۲۰۰
۳ سه راه ۹۰ درجه ۲۵۰
۴ سه راه ۹۰ درجه ۳۱۵
۵ سه راه ۹۰ درجه ۴۰۰
۶ سه راه ۹۰ درجه ۵۰۰

درپوش

ردیف شرح
۱ درپوش دوجداره ۱۱۰
۲ درپوش دوجداره ۱۲۵
۳ درپوش دوجداره ۱۶۰
۴ درپوش دوجداره ۲۰۰
۵ درپوش تک جداره ۱۶۰

تبدیل دوجداره به تک جداره

ردیف شرح
۱ تبدیل ۱۱۰ دوجداره به ۱۱۰ تک جداره
۲ تبدیل ۱۲۵ دوجداره به ۱۲۵ تک جداره
۳ تبدیل ۱۶۰ دوجداره به ۱۶۰ تک جداره

تبدیل تک جداره به دوجداره

ردیف شرح
۱ تبدیل تک جداره ۱۶۰ به ۱۶۰ دوجداره

زانو۹۰درجه لوله های دوجداره

ردیف شرح
۱ زانو ۹۰ درجه ۱۱۰
۲ زانو ۹۰ درجه ۱۲۵
۳ زانو ۹۰ درجه ۱۶۰
۴ زانو ۹۰ درجه ۲۰۰
۵ زانو ۹۰ درجه ۲۵۰
۶ زانو ۹۰ درجه ۳۱۵
۷ زانو ۹۰ درجه ۴۰۰

زانو ۴۵ درجه لوله های دوجداره

ردیف شرح
۱ زانو ۴۵ درجه ۱۱۰
۲ زانو ۴۵ درجه ۱۲۵
۳ زانو ۴۵ درجه ۱۶۰
۴ زانو ۴۵ درجه ۲۰۰
۵ زانو ۴۵ درجه ۲۵۰
۶ زانو ۴۵ درجه ۳۱۵
۷ زانو ۴۵ درجه  ۴۰۰

سیفون دوبل دوجداره

ردیف شرح
۱ سیفون۱۱۰
۲ سیفون  ۱۲۵
۳ سیفون ۱۶۰

سیفون دوبل تبدیلی

ردیف شرح
۱ سیفون۱۱۰
۲ سیفون  ۱۲۵
۳ سیفون ۱۶۰

سیفون دوبل پوش فیت

ردیف شرح
۱ سیفون۱۱۰
۲ سیفون  ۱۲۵
۳ سیفون ۱۶۰

سیفون دوبل متصل

ردیف شرح
۱ سیفون۱۱۰
۲ سیفون  ۱۲۵
۳ سیفون ۱۶۰

سیفون دوبل یکپارچه

ردیف شرح
۱ سیفون۱۱۰
۲ سیفون  ۱۲۵
۳ سیفون ۱۶۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.